Stupnjevi prema Vijeću Europe daju stručnjacima koji djeluju u području podučavanja stranih jezika zajednički referentni okvir koji olakšava donošenje programa, metoda i sadržaja te kriterija koji moraju biti zadovoljeni da bi se dosegao određeni stupanj znanja.
Isto tako omogućuju učenicima da sami procjene vlastito poznavanje jezika i odrede stupanj znanja prema kojem teže.

stupnjevi